Finansowanie


Finansowanie

Umowa, na podstawie której Deweloper zobowiązuje się do wybudowania i ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na Nabywcę w zamian za zapłatę. Umowa deweloperska zawierana jest w formie aktu notarialnego. Na życzenie Nabywcy aktem tym składany jest wniosek o wpis roszczenia do działu III księgi wieczystej opisującej stan prawny nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja.

Nabywca przed zawarciem umowy deweloperskiej otrzymuje prospekt informacyjny- zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. „O ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym”- dla przedsięwzięcia deweloperskiego, który zawiera dane dotyczące przedsięwzięcia, finasowania inwestycji, Dewelopera, Generalnego Wykonawcy itp.

Wynagrodzenie notariusza za wszystkie czynności wykonywane w związku z zawarciem umowy deweloperskiej (w tym także za sporządzenie wypisów aktu notarialnego) oraz koszty sadowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają w równych częściach Dewelopera i Nabywcę

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu

Tel. 797 75-14-14

Email biuro@prodomoinvestment.pl

Skontaktuj się z nami lub odwiedź nas osobiście w naszym biurze sprzedaży w Krakowie przy ul. Wincentego Danka 8/U20.